Školní řád a další dokumenty

Školní řád

Dokument upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, a uvádí další podrobnosti o právech a povinnostech zaměstnanců mateřské školy. Je závazný pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb.  (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Školní a provozní řád mateřské školy Malý svět PDF

Provozní řád školní jídelny a plateb stravování

Provozní řád školní jídelny PDF

Řád venkovních ploch

Řád venkovních ploch PDF

Provozní a organizační řád

Dokument organizační řád mateřské školy (dále jen „školka“), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti pracovníků školy.  Organizační řád je základním vnitřním předpisem školky ve smyslu:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
  • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákona č. 500/2004 Sb., (správním řád)
  • vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14/2005 Sb. o mateřských školách

Organizační řád mateřské školy PDF

Organizace mateřské školy – informace pro rodiče PDF

Školní vzdělávací program

V souladu s principy vzdělávací politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je do vzdělávací soustavy zaveden systém vzdělávacích dokumentů pro vzdělávání dětí předškolního věku (definice MŠMT). Vzdělávací dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní.

  • Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a Rámcové vzdělávací programy (RVP).
  • Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP.

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Vážení rodiče, v současné době je tvořena druhá verze ŠVP, pokud máte zájem o obsah  vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně školy.

Výroční zpráva

Výroční zpráva mateřské školy 2014/2015

Výroční zpráva mateřské školy 2015/2016

Výroční zpráva mateřské školy 2016/2017

Výroční zpráva mateřské školy 2017/2018

Výroční zpráva mateřské školy 2018/2019