Příprava předškoláků

Příprava předškoláků na základní školu

Vstup do základní školy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. V novém prostředí se musí spolehnout samo na sebe. Příprava na školu je důležitá, jak ze strany školky, tak rodiny.
Každé dítě má své portfolio, do kterého zakládáme pracovní listy a kresby.

Forma přípravy:

 • individuální příprava předškoláků
 • skupinové práce předškoláků
 • akce pouze pro předškoláky
 • vyšetření Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou
 • společné akce se ZŠ
 • vytvoření portfolia

Školní zralost

K zápisu do ZŠ se musí dostavit děti, které v daném roce k 31.8. dovrší šest let věku. Školní zralost znamená dosažení takového stupně vývoje, který umožní dítěti adaptaci na školní prostředí a úspěšně si osvojovat školní znalosti a dovednosti. Je důležitá zralost rozumová, osobnostní a sociální. Dítě musí zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat, umět se přiměřeně podřídit i prosadit, zvládnout i neúspěch. Dítě musí reagovat na pokyny dospělého, udržet pozornost, práci si naplánovat, úkol dokončit, užívat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se), zvládat základní hygienické návyky (používání WC, mytí rukou, používání kapesníku), samostatně se převléknout, zapnout zip, knoflíky. Dítě by mělo mít rozvinutou jemnou motoriku a grafomotoriku, správně držet tužku, nakreslit obrázek na dané téma, napodobit základní geometrické obrazce, mít rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehnout detaily na obrázcích, určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskávat) básničku. Umět napočítat do pěti. Důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost, schopnost vyjádřit své myšlenky, vyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek. Důležitá je i aktuální situace v rodině – narození sourozence, stěhování, úmrtí, rozchod rodičů.

Činnosti, kterým je potřeba se věnovat před nástupem do ZŠ

 • Po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
 • Vedeme dítě k tomu, aby pozorně naslouchalo předčítání pohádek
 • Vyžadujeme, aby dítě reagovalo na zadaný úkol a sledujeme, jak jej plní
 • Zvykáme dítě na plnění drobných úkolů v domácnosti
 • Vyžadujeme dokončit započatou hru nebo práci
 • Dítě vedeme k úklidu hraček, nádobí, pomůcek
 • Vyžadujeme, aby dítě pozorovalo změny kolem sebe
 • Učíme dítě pozdravit, poprosit, poděkovat
 • Navykneme, aby dítě ve stejnou dobu vstávalo, jedlo, chodilo spát (10 hodin denně)
 • Dítě se naučí jméno, příjmení a adresu, zná jména rodičů a sourozenců
 • Dítě se umí samo obléknout, zavázat si tkaničky u bot
 • Dítě poznává barvy, kreslí pastelkami, maluje vodovkami, stříhá z papíru
 • Dítě správně drží tužku, nakreslí obrázek na dané téma, napodobí základní geometrické obrazce
 • Zpívá písničky, přednáší básně, říkanky
 • Dítě si před jídlem umyje ruce, umí si samo zajít na WC

Škola nanečisto

Projekt Škola nanečisto je zaměřený na přechod dětí z mateřské na základní školu. Cílem je seznámit se s prostředím ZŠ, pomoci rodičům a dětem připravit se na první třídu a vypořádat se s problémy, které začátek školní docházky přináší.